Kreative Trøndelag
Meldal VGS > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner Da kan helse- og oppvekstfag være noe for deg.

Du kan bli:

 • Helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker
 • aktivitør
   

Aktuelle arbeidssteder:

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

Du bør være:

 • omsorgsfull og kunne ta hensyn til mennesker med forskjellig bakgrunn og livssituasjon
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Dialog: Ved Meldal videregående skole gir vi hver enkelt elev mulighet til en tett og god dialog med lærerne, det gir lærerne mulighet til å bli kjent med alle elevene og deres behov, og det gir oss mulighet til å utvikle et godt skole- og læringsmiljø. Dette gjør at elevene trives og får tett oppfølging, noe som igjen er viktig for læreprosessen.

Variasjon: Undervisningen legger opp til varierende undervisning og elevene har stor grad av frihet og ansvar for egen læring.. 

Elevmedvirkning: Videre legger vi opp til at elevene skal få være med å bestemme hvilke arbeidsmetoder som skal benyttes i opplæringen – elevmedvirkning. Gjennom elevmedvirkning håper vi å kunne tilpasse opplæringen til elevene og deres læringsbehov.

Vi ønsker å legge til rette for en virkelighetsnær opplæring, og at elevene skal lære gjennom ordentlige arbeidsoppgaver. Utplassering som en del av opplæringen er derfor viktig. Elevene er ute i to perioder på 2 uker sammenhengende i tillegg til påfølgende en dag i uka etter ukespraksisene. I tillegg jobber vi også med Livsgledeaktiviteter, prosjekter der vi har barn med på ulike aktiviteter enten på skolen eller ute i nærmiljøet.

Partnerskapsbedrifter: Meldal kommune, Orkdal kommune, Rennebu kommune (barnehager, skoler/SFO, omsorgsboliger, hjemmebaserte tjenester, sykehjem/helsetun)

Andre samarbeidspartnere: Vitus Apotek, Boots apotek, Ambulansetjenesten, tannhelsetjeneste, Løkken Verk Montessoriskole

VG1 Helse og oppvekstfag:

Fellesfag: Norsk, engelsk, matte, naturfag, gym
Programfag: Helsefremmede arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse, yrkesfaglig fordypning

Helsefremmende arbeid:
Her lærer elevene om sammenhengen mellom livsstil, og fysisk og psykisk helse. Det handler om verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte.

Faget gir også kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Førstehjelp og ergonomi er tema som også hører til faget.

Kommunikasjon og samhandling:
Her lærer elevene om møtet mellom mennesker, uavhengig av språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Elevene skal bli bevisst egen væremåte og egen atferd ovenfor brukerne.
Faget handler også om de kravene samfunnet setter til de som skal arbeide innenfor oppvekst, helse og sosialtjenestene med fokus på sosial kompetanse, service og brukermedvirkning.

Yrkesutøvelse:
Her lærer elevene om hvordan oppvekst, helse og sosialtjenestene er bygd opp, om de ulike yrkesgruppene, verdien av tverrfaglig samarbeid og god yrkesutøvelse.
Norge i et flerkulturelt perspektiv inngår også i programfaget. Faget tar også for seg lovverk og regler i arbeidslivet.

Yrkesfaglig fordypning:
I dette faget kan elevene sette seg inn i ulike yrker innenfor helse og oppvekstfag. Elevene er for eksempel utplassert i barnehager, sykehjem, skolefritidsordning, apotek.

For mer informasjon om utdanningsløpet og sluttkompetanser innenfor Helse- og oppvekstfag gå inn på lenken www.vilbli.no

På Meldal videregående skole kan vi tilby Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag etter vg1.

Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag: Ønsker du å arbeide med barn- og unge?
Liker du aktiviteter ute året rundt? Er du opptatt av barn og unges oppvekstvilkår?

Da kan kanskje barne- og ungdomsarbeiderfaget være noe for deg.

Utdanningen vil gjøre deg i stand til å arbeide med barn i alderen 0 – 18 år i ulike livssituasjoner. Arbeidet foregår både ute og inne, i grupper og med den enkelte.

Fellesfag: Norsk, engelsk, samfunnsfag og gym

Programfag: Helsefremmede arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse, yrkesfaglig fordypning

 • Gjennom arbeid med fagene helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse, og kommunikasjon og samhandling vil du lære å planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske aktiviteter. Pedagogiske aktiviteter er aktiviteter i barnehagen, SFO og skolen som barna skal lære noe av.
 • Du vil blant annet lære om lek, observasjon, utviklingspsykologi, kosthold, konfliktløsing, drama, forming, musikk og friluftsliv.
 • Du vil også ha et fag som heter yrkesfaglig fordypning, der kan du fordype deg i selvvalgte kompetansemål som du arbeider med under utplassering i barnehage, SFO eller skole, i tillegg til praksisoppgaver knyttet opp mot de andre fagene du har.

Aktuelle arbeidsplasser for en barne- og ungdomsarbeider kan være:

 • barnehage
 • skolefritidsordning
 • barneskole, ungdomsskole eller videregående skole
 • fritidsklubber
 • andre institusjoner for barn og unge

Vi legger til rette for en virkelighetsnær opplæring, og at du skal lære gjennom ordentlige arbeidsoppgaver. Utplassering som en del av opplæringen er derfor viktig.

Vi ønsker at du skal få være med å bestemme hvilke arbeidsmetoder som skal benyttes i opplæringen – elevmedvirkning. Gjennom elevmedvirkning håper vi å kunne tilpasse opplæring til deg og dine læringsbehov.

For mer informasjon om utdanningsløpet og sluttkompetanser innenfor Helse- og oppvekstfag gå inn på lenken www.vilbli.no


Marit Mjøen
Sist oppdatert: lørdag 8. juli 2017
Utskriftsvennlig versjon