Kreative Trøndelag
Meldal VGS > For elever > Klage på opplæringen, skolemiljøet og/eller mobbing

Klage på opplæringen, skolemiljøet og/eller mobbing

Prosedyre for behandling av klager på opplæringa (sist revidert januar 2016).

Prosedyren (.pdf-format)

Prosedyren gjelder behandling av klage fra elev/foresatt på skolens organisering og gjennomføring av opplæringa. I enkelte tilfeller vil en klage på opplæringa samtidig omhandle elevens skolemiljø, jamfør opplæringslovens kapittel 9a.

Skriftlig klage sendes til skolen, og rektor bør ta stilling toil klagen. Dersom rektor opprettholder det tidligere vedtaket, videresendes saken fra skolen til Fylkesmannen for endelig behandling. Skolen sender kopi av klagesaken til Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag.

Klage på opplæringen, skolemiljøet og/eller mobbing

  • Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. (opplæringsloven §1.3)
  • Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.  Dersom nokon som er tilsett ved skolen får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.  Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. (Opplæringsloven §9a-3)

Sør-Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet en prosedyre for behandling av klage fra elev/foresatt på skolens organisering og gjennomføring av opplæringen. I enkelte tilfeller vil en klage på opplæringen samtidig omhandle elevens skolemiljø, jamfør opplæringslovens kapittel 9a. Du kan benytte denne prosedyren dersom du ønsker å klage på opplæringen: klikk her for å åpne prosedyren.

Dersom du vil klage på forhold ved skolemiljøet ditt som ikke er direkte knyttet til opplæringen (for eksempel mobbing fra medelever), kan for eksempel Barneombudets klagemal benyttes: www.stfk.no/klagemal9a

Skolen hjelper deg gjerne dersom du ønsker å klage. Dersom du ønsker noen utenfor skolen å snakke med, kan også elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag kontaktes: www.elevombudet.no

Mer informasjon her på Fylkeskommunens hjemmeside.


Marit Mjøen
Sist oppdatert: onsdag 5. juli 2017
Utskriftsvennlig versjon